Автор: Георги Тодоров

Мъдростта за пустинята, реката и жената


Когато работният  ден приключил и ръцете натежали от умора, Рабат, младият търговец от магазинчето на площада в стария град седнал на чаша горещ чай и се размислил.

„Днес в магазинчето влязоха 50 души, аз обаче продадох само на 5. Вчера влязоха 70, аз продадох на 8. Значи става все по-зле, клиентите намаляват. Защо се получава така? Нали им предлагам най-хубавите си стоки, най-доброто, което имам?”.

С този въпрос младежът отишъл при стария търговец Екзър, а той, като чул въпроса се усмихнал:

„Ако не познаваш Пустинята, как ще намериш живота (оазис)? Ако не познаваш Реката, как ще намериш брод? Ако не познаваш Жената, как ще намериш бряг?”

Младежът след като останал сам се върнал към думите на търговеца.

„Аз му разказах за моите клиенти, а той ми говори за пустиня, реки и жени. Значи трябва да намеря оазиса за моите клиенти, трябва да намеря брод до техните желания, трябва да намеря бряг за техните нужди! Това е!”

Бизнес поука:

Независимо колко ти е голям бизнесът, ако той не лежи върху перфектното познаване на клиентите, той е обречен на гибел. Ако обаче знаеш как мисли твоят клиент, дори и да си продавач на вестници, ще имаш дълги години хляб.

Author: George Todorov

The Wisdom for the Desert, the River and the Woman

When the working day was over and hads grw heavy and tired, Rhabat, the young trader from the store on the plazza in the old city sat over a cup of tea and thought over the day.

– Today in my store walked in 50 people, but I only sold to 5. Yeasterday walked in 70 and I sold to 8. This means that it’s getting worse, clients are decreasing. Why does this happen? I offer only my finest goods, the best I have!

With this question the young man went to the old trader Exer and he, when he heard his problem, smiled:

– If you don’t kknow the Desert, how can you find life in the for of an oasis. If you don’t know the River, how can you cross it? If you don’t know the Woman, how can make her happy?

After the young man went home, he thought over the words of the old trader:

– I told him about my clients, and in return he talked about deserts, rivers and women. Then I have to establish an oasis for my clients, I have to find a way to cross the river of their doubts to the inner part of their existance, and I have to make them happy based on their needs! That’s it!

Business conclusion:

No matter how great your business is, if it does not lay upon the perfect knowledge towards the client, it is doomed. If you, however, know the client’s way of thinking, evern if you sell newspapers, you will be able to make a living out of it for a long time.