Автор: Георги Тодоров

Приказката за Залер, делвите със зехтин и камилския самар

Когато слънцето, уморено от дългия си път през деня, легнало зад далечните пясъчни дюни, и красивия град утихнал във вечерната прохлада – на вратата на стария търговец Екзър се почукало. Известният и по горните и по долните земи търговец имал неканен гост.

–          Добър вечер, Екзър, приемаш ли гости, трябва ми съвет? – на вратата стоял непознат млад мъж в очите, на който се четяла тъга и тревога.

–          Разбира се! Кой отказва помощ на нуждаещ се? Влизай! Как се казваш?

–          Залер! Но ми казват Зело!

–          Какъв е твоят проблем Залер, защо си дошъл?

–          Утре имам важна среща. Много важна. Аз продавам най-хубавия зехтин по тези земи, и много търговци идват от далечни места и градове да го купуват, защото харесват неговия аромат и бистрота. С всички тях аз се договарям за цени и количества и мисля, че го правя добре, защото и те са доволни и аз съм доволен. Но има един търговец от Долината на черните скали, с който не мога да изляза на глава. Всеки път като дойде, така извърта нещата, че винаги се съгласявам с цена, която не е изгодна за мен. Затова дойдох, да ми дадеш съвет как да се договоря с този търговец , че и аз да съм на сметка.

–          А той какво прави, че стигате до там да не си на сметка?

–          Ами още от в началото на разговора иска много ниска цена. Аз продавам делвата за 10 златни монети, а той иска да я купи за 2. В крайна сметка и двамата правим компромиси по-равно и се спираме на цена 6 златни монети. Но тази цена вече е много неизгодна за мен. Почти не ми остава печалба.

Старият Екзър се засмял и с бащина загриженост сложил ръка върху рамото на младия търговец.

–          Ами ти си готов, само трябва да натовариш и другия самар.

–          Какъв самар? Как така? Не те разбирам! – учудено попитал Залер.

–          Камилата носи самар, който е от две части. Самарът не се връзва, нито се закрепва. Той просто е балансиран да остане така, както е сложен. Ако изпразниш едната част, ще натежи другата и самарът ще падне от гърба на камилата. Така е и в търговията. Когато някой ти каже 2, а ти искаш да е 10, ти трябва да му кажеш 18, за да може след като и двамата отстъпите по равно, да се спрете на 10. Ето това трябва да направиш. Никога не забравяй, че трябва да държиш самара в равновесно положение, за да не падне – „колкото те надолу, толкова ти нагоре”. Така самарът с твоя зехтин винаги ще остане на гърба на камилата. Айде сега да хапнем, че утре работа ни чака.

Над главите на двамата търговци отдавна беше светнало кълбото на пустинната луна. Градът спеше и очакваше утрешния интересен ден, а младият търговец на зехтин, затваряйки натежалите за сън очи, си повтаряше заръките на своя учител:

„Ако изпразниш едната част …… ще натежи другата………..Трябва да държиш самара в равновесно положение, за да не падне ……….Ето къде била тайната ………..

Бизнес поука:

Когато се договаряме, най-важното, което трябва да научим е, как да балансираме при договаряния и преговори. Как да се противопоставим срещу ниски цени и как да аргументираме нашата висока цена.

Author: George Todorov

Tale of Zaller, the Olive Oil Jars and the Camel Saddle

When the sun, tired from its long dailky road, laid over the distant sandhills and the beautiful city grew quiet in the coolness of the night, on the door of the old trader called Exer was knocked. The famous on both the upper and the lower lands trader had an unexpected guest.

–          Good evening, Exer, do you accept late guests because I need advice? – on the door stood an unknown man with sorrow and worry in his eyes.

–          Of course! Who am I to deny help to someone in need? Come in! What is your name?

–          Zaller, but people call me Zello!

–          What is your problem, dear Zaller, that brought you here?

–          I have an important meeting tomorrow. Very important. I sell the best olive oil in these lands, and many traders travel a long way to buy it because they like its aroma and clean taste. With all of them I negotiate prices and quantities and I think I do it well, because they are satisfied and I am satisfied. But there is a trader from the Black Rock Valley who I can’t convince. Every time he comes, he manages to twist the things in a way that I always agree to a price that is not enough for me. So I decided to come to you, to receive your advice on how to deal with this trader so that I have a profit too.

–          And what does he do so that you are always left unprofitable?

–          Well, from the very beginning of the conversation he wants a low price. I sell a jar of olive oil for 10 gold coins, and he wants to buy it for 2. In the end we both make equal comprimises and we end up at the price of 6 gold coins. But this price is not profitable for me. I am almost left without any profit.

Old Exer  laughed and with a parental concern put his hand on the young trader’s shoulder.

–          You are ready, all you have to do is weighten the other saddle as well.

–          What saddle? What do you mean? I don’t understand! – Zaller was confused.

–          A camel wears a two-part saddle. The saddle is not tied or attached to anything. It is just balanced so that it remains the way it is put. If you empty one part, the other will weight too much and the saddle will fall from the camel’s back.  The same rule applies to trading as well. When someone says 2, and you want 10, you have to say 18 in return so that when both of you give up an equal part of each other’s demand, you stop at 10. This is what you should do. And never forget that in order to keep the saddle in a balanced state so that it does not fall, “the more he goes down, the more you go up!” This way the saddle of your olive oil will always remain on the back of the camel. Now let’s have a meal because we have work to do tomorrow.

Over the heads of the two traders shined the light of the desert moon. The city was sleeping and waiting for the morning, and the young olive oil trader, closing his heavy eyes, kept repeating his teacher’s advice:

“If you emty one part….. the other will weight to much………… You have to keep it balanced so that it does not fall…….. Here is what the secret was……..”

Business conclusion

When we negotiate, the most important thing we have to learn is to balance when refering to price negotiations; how to oppose the low price or how to argument our high price.