Автор: Георги Тодоров

Приказката за кристалния сервиз за чай

Един ден в магазинчето на младия Рабат влязъл непознат мъж. По всичко си личало, че не е тукашен. Мъжът разгледал стоката и се обърнал към търговеца:

– Искам да купя този сервиз за чай. Колко струва?

Сервизът бил много скъп, затова Рабат скокнал веднага да обслужи клиента.

– Цената му е 30 златни монети. Хубава стока, нали!

– Да, само че едната чаша е леко пукната, чайника е крив в горния край и целия сервиз е полепнал с много прах. Като го мия, може да надраскам кристала. Давам 10 златни монети. Помисли си, утре ще мина пак!

След което чужденецът пожелал лека вечер и излязъл.

Младият Рабат се втурнал към сервиза и видял всички изброени недостатъци. Станало му тъжно, защото  си мислел, че това е най-хубавият сервиз, който някой може да си купи в градчето. Избърсал го внимателно от прахта и сервизът заблестял с още по-голяма сила, но пукнатините и кривините си останали.

На другия ден чужденецът дошъл отново. Влязъл усмихнат в магазина и поздравил учтиво.

– Добър ден, идвам за сервиза, реши ли на каква цена го даваш?

– Добър ден, да реших. Цената му е 20 златни монети. За недостатъците сте прави, не съм ги забелязал. Но прахта е измита и сега сервизът е по-красив от всякога. Затова съм склонен да отбия само 10 златни монети и да ви го дам за 20.

– Добре! Приемам, млади приятелю. Постъпваш честно и открито. Договорихме се. Можеш да ми го опаковаш. Ето парите.

Точно когато чужденецът дал парите на младия търговец, в магазина влязъл един много богат човек. Като видял лъскавия сервиз, богаташът изпаднал във възторг.

– Искам да го купя за моята жена, колко струва?

Чужденецът огледал за секунда богаташа и му се усмихнал:

– Вие сте щастлив човек. Имате любяща жена, от чието сърце извира много обич и щастие, с които ви дарява. Сигурно и вие много я обичате?

– Повече от всичко на света! Тя е красива като зората, загадъчна като луната, дълбока и силна като пустинята! Тя е моят живот! – отговорил богаташът.

– Сега разбирам защо искате да купите този сервиз. Той е най-хубавата стока,  която можете да купите в града. Кристалът му излъчва една особена светлина, от която всички около него изглеждат като озарени с божествени лъчи. Вашата жена ще сияе още повече, когато ползва  този сервиз, а това ще радва както нея,  така и Вас. Вие сте мъдър човек, поздравявам ви. Цената му е 100 златни монети, които са нищо пред красотата на Вашата жена.

– О, благодаря ви! Вие ме направихте щастлив! Ето парите! Довиждане.

В  магазинчето настанала тишина, след като богаташът излязъл щастлив със сервиза. Тогава чужденецът изброил още 10 златни монети и ги дал на младия търговец.

– Ти получи цената,  която поиска в началото – 30 златни монети. Останалото ще задържа.

– Но как го направи? И кой си ти? Откъде си?

– Казвам се Екзър! И смятам да се заселя в този град след много години странстване. Ти си добър млад търговец, но имаш да учиш още как и за какво да правиш пазарлък с клиентите си! Ще имаме време да пием чай и да си приказваме за всичко, което те интересува и за всичко, което ме радва. Лека вечер!

Бизнес поука:

Когато се договаряме, първото, което трябва да научим е, как стоката която продаваме, се възприема в очите на отсрещната страна. Прибързаното предлагане на самата стока, може да ни изиграе лоша шега. Прибързаното разкриване на картите в момента на преговори те поставя в позицията на слабия.

Author: George Todorov

Tale of the Crystal Tea Service

One day in the store of the young Rhabbath entered an unknown man. He was obviously a foreigner. The man looked at the goods and turned to the trader:

– I want to buy this tea service. How much does it cost?

The service was very expensive, so Rhabbath instantly jumped to serve the client.

– Its price is 30 gold coins. It’s nice, isn’t it?

– Yes, but one of the cups has a slight crack on it, the tea-pot is slightly twisted and the whole service has dust on it. When washing it, I can scratch the crystal. I will give you 10 gold coins. Think about it, I will come back tomorrow!

And the stranger wished good night and left.

The young Rhabbath rushed to the service and saw all listed dissadvantages. He grew sad since he thought that this was the best tea service one could buy in this town. He carefully wiped it from the dust and the service shined even brighter, but the crack left there.

On the next day the stranger came again. He entered the store with a smile and greeted politely.

– Good day, I am coming for the service, did you decide at what price you will give it?

– Good day, and yes, I decided. Its price is 20 gold coins. You are right about the dissandvantages, I hadn’t noticed them. But the dust is washed away and now the service is more beautiful then ever. I agree to give up ten gold coins and give it to you for 20.

– Good! I accept, young friend. You act honestly and openly. We have ourselves a deal. You can pack it up, and here is the money.

Just as the stranger was giving the money to the young trader, in the store walked in a very rich man. When he saw the shiny service, the rich man exitedly shouted:

I want to buy it for my wife. How much is it?

The stranger looked for a second at the rich man’s direction and smiled:

– You are a lucky man. You have a loving wife, from whose heart pours a lot of love and joy, which she gives to you. I suppose you love her too?

– More than everything else in the world! She is as beautiful as the sunrise, as misterious as the moon, as deep and strong as the desert. She is my life! – answered the rich man.

– Now I understand why you want to buy this service. It is the finest stock you can buy in town. Its crystal shines with a unique light, from which everyone looks like blessed with the rays of God. Your wife will shine even more when she uses this service, and this will bring joy to both of you. You are a wise man, I congratulate you. Its price is 100 gold coins, which are nothing compared to the beauty of your wife.

– O, thank you! You made me happy! Here is the money! Goodbye.

Silence grew in the store as the rich man walked out with the service. Then the stranger counted 10 more coins and gave them to the young trader.

– You received the price you wanted in the beginning – 30 gold coins. The rest stays for me.

– But how did you do it?! And who are you, where are you from?!

– My name is Exer! And I plan on settling down in this town after my many years of wandering. You are a good young trader, but you still have a lot more to learn about how and about what to negotiate with your clients! We will have time to drink tea and talk about anything that interests you and anything that brings joy to me. Good night!

Business conclusion:

When we negotiate, the first thing we have to learn is how the stock we offer is seen in the eyes of the buyer. The fast offering of the stock can trick us. The fast folding of the cards in the moment of negotiation puts you in the position of the weak one.