Общи условия на консултантски услуги на „Реекзе” ООД

І. ДЕЙСТВИЕ

 1. Настоящите общи условия се прилагат за всички случаи, когато едно лице /наричано тук и по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ/ е възложило на „Реекзе” ООД ЕИК 175174012, с адрес на регистрация София, ул. Рачка 28 и адрес за кореспонденция София, бул. „Ал. Стамболийски“ 130-132, ет. 4, офис 6 /наричано тук и по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ/ извършването на консултантски услуги, без да е подписан договор за услуга между страните  или по типов договор, който по правило се допълва от настоящите общи условия.
 2. Тези общи условия могат да бъдат отменени само с изрична и писмена договорна клауза между възложителя и изпълнителя
 3. Не се допуска отмяна на общите условия от страна на изпълнителя, когато по този начин се създава неравностойно третиране на негови клиенти или се допуска създаването на уговорки, които могат да бъдат класифицирани като недобросъвестна търговска практика по смисъла на Закона за защита на конкуренцията /ЗЗК/
 4. Тези общи условия се публикуват на сайта на изпълнителя и се прилагат за всички договори, които изрично препращат към тях.

ІІ. ВЪЗЛАГАНЕ НА ДОГОВОР ЗА КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА

 1. Всяко лице, което има интерес, може да възложи на изпълнителя изпълнението на консултантска услуга.
 2. Възлагането става с писмено изявление до изпълнителя. Писмената форма се счита спазена, ако възлагането е извършено по факс, по електронна поща или на място.
 3. Възлагане е налице, когато може да се установи кой е възложителят и когато същият е определил вида на консултацията и срока за нейното извършване.
 4. При възлагане по електронен път се прилагат правилата на Закона за електронния документ и електронния подпис /ЗЕДЕП/
 5. Изпълнителят има право да изисква възлагането да бъде извършено по конкретна, утвърдена от него форма.
 6. Възлагането се счита прието, ако между възложителя и изпълнителя е сключен договор със следните минимално необходими реквизити:
  1. Име /фирма на възложителя
  2. ЕГН за физическо и ЕИК за юридическо лице
  3. Адрес на възложителя, електронна поща и по възможност факс.
  4. Предмет на договора /вид на услугата/
  5. Срок за изпълнение
  6. Размер на възнаграждение
  7. Срок на плащане
 7. Посочването на електронна поща на възложителя в договора по т.6 раздел II от общите условия, неотменимо ще означава, че тази поща е валиден адрес за съобщения по договора и всяко изпращане на съобщения на този адрес ще се счита за валидно извършено по съответно приложение на правилата на ЗЕДЕП
 8. Изпълнителят, като регистриран администратор на лични данни, гарантира стриктното спазване на Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/
 9. Изпълнителят си запазва правото да обявява минимални ценови равнища на извършваните услуги и минимални изисквания за платежоспособност на възложителя
 10. Изпълнителят приема възлагането, ако договорът с реквизитите по т.6 раздел II от общите условия е подписан от управител или от упълномощено от управител лице. В тази връзка чл. 301 от Търговския закон /ТЗ/ може да се прилага спрямо изпълнителя, само когато той е бил уведомен писмено от възложителя за сключването на договор за услуга от лице, което е извън посочените в настоящата точка
 11. Възлагането не се счита прието, ако не е сключен договор с реквизитите по т.6 раздел II от общите условия.
 12. При неприемане на възлагането, изпълнителят не отговаря за евентуално претърпените от възложителя загуби.
 13. При неприемане на възлагането, изпълнителят не е длъжен да посочва причини

ІІІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

 1. Срокът за изпълнение на всяка възложена работа се определя в договора по т.6 раздел II от общите условия.
 2. Всички срокове са уговорени в полза на изпълнителя
 3. Предсрочното изпълнение на възложената работа не се счита за неточно изпълнение, освен ако с договора по т.6 раздел II от общите условия, страните изрично са се споразумели изпълнението да е на точно определена дата и/или час.
 4. Срокът за изпълнение може да се променя само по взаимно писмено съгласие на страните, освен в случаите на форсмажор.
 5. Под форсмажор страните ще разбират действие или обстоятелство, посочено в чл. 306 ТЗ.
 6. Срокът за изпълнение се счита спазен, ако до определената крайна дата консултацията или работата е изпратена по електронна поща, посочена от възложителя.
 7. При забава на междинни плащания от възложителя, срокът за изпълнение от страна на изпълнителя се удължава с толкова дни, колкото е траело забавянето на плащането.

ІV. ПРАВА  И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

 1. Възложителят има право:
  1. Да определя целта на възложената работа
  2. Да постави изискванията, на които да отговаря работата
  3. Да посочи лицето, пред което ще се ползва изработеното
  4. Да определи факт или сведения, които са негова търговска, фирмена, служебна или друг вид тайна и да определи кръг от лица, пред които тя не може да се разгласява
  5. На собственост върху изработеното по негово възлагане, след плащане на уговореното възнаграждение
 2. Възложителят е длъжен:
  1. да предоставя всякаква информация и изходни данни на изпълнителя, когато те са нужни за изпълнение на възложената работа
  2. да приеме изработеното, когато то отговаря на възложеното
  3. да плаща в срок уговореното възнаграждение
  4. да информира своевременно изпълнителя за всички промени в работата, които се налагат в процеса на изпълнение на договора
 3. Изпълнителят има право:
  1. Самостоятелно да определя лицата, на които да изложи извършването на работата
  2. При изпълнението да ползва подизпълнители
  3. Да задържи изработеното до заплащане на пълната му стойност
  4. Да получи уговореното възнаграждение
  5. Да иска допълнително възнаграждение за всяка допълнително възложена работа или за всяка допълнителна работа, която се е наложила във връзка с точното изпълнение на дадената поръчка
  6. На обезщетение за всички разходи, направени във връзка с дадената поръчка от възложителя, които се доказват с надлежен счетоводен документ.
  7. Да прехвърля вземането си по договора с възложителя на трети лица
  8. Да проверява платежоспособността на възложителя и да откаже да изпълни договора при констатирана или обявена неплатежоспособност, без да носи отговорност за неизпълнение
  9. Да определи части от изработеното, които са негова интелектуална собственост или върху които има авторско право съгласно действащите закони в съответната област
  10. Да определи информация, която съставлява негова служебна, фирмена, търговска или друг вид тайна, както и да определи лицата, пред които тя не може да с разгласява
  11. Да откаже да изпълни възложена му работа, когато изпълнението стане невъзможно или неприемливо поради причини, дължащи се на виновно поведение на възложителя
  12. Да посочва трети лица, на които да бъде извършено плащането
  13. Да забрани на възложителя да назначава на работа или да ползва по силата на договор консултации или съвети от настоящи или бивши работници, служители или подизпълнители на изпълнителя
  14. Да откаже да сключи или да изпълни договор с юридическо лице, в което негов неизправен длъжник участва като съдружник или член на управителен ли контролен орган
 4. Изпълнителят е длъжен:
  1. Да изпълнява точно и в срок договора, както и законните допълнително дадени нареждания на възложителя
  2. Да предаде изработеното след плащане на възнаграждението
  3. Да дава разяснения по изработеното, когато това се налага от неговото естество
  4. Да не разгласява информация, която представлява тайна на възложителя
  5. Да издава надлежни документи за всяко извършено плащане

V. ПРЕДАВАНЕ НА ИЗРАБОТЕНОТО

 1. Готовата работа, извършена по възлагане от възложителя, се предава на адреса на изпълнителя, посочен в договора. За предаването се подписва протокол.
 2. При отказ на възложителя да приеме изработеното, след като е бил надлежно поканен, изпълнителят има право да удостовери отказа със свидетели, каквито могат да бъдат и неговите служители.
 3. По изрично писмено споразумение страните могат да уговорят място на предаване, различно от посоченото в т.6 раздел II от общите условия.
 4. Предаването може да се извърши и чрез изпращане на изработеното на електронната поща на възложителя.
 5. При отказ на възложителя от дадената поръчка след подписване на договор, възложителят дължи да плати на изпълнителя възнаграждение, съответстващо на изработеното до датата на отказа.
 6. При отказ договорът се прекратява, но само занапред.
 7. Ако преди отказа възложителят е извършил междинни плащания, те остават за изпълнителя и не се възстановяват

VІ. СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ПРИ ДОГОВОРИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

 1. Настоящите условия се прилагат само за договори за обучение, по които обучаващ е „РЕЕКЗЕ“ ООД
 2. Специфичните условия се допълват от останалата част от тези общи условия.
 3. Обучението се извършва по възлагане на възложителя, в което се посочва видът на обучението и лицата, които ще се обучават, както и електронната поща на всеки един от обучаващите се.
 4. Изпълнителят сам избира обема, подхода, начина на провеждане на обучението, тестване на резултатите и обема от информация, който да предостави на обучаващите се лица. Ако възложителят желае извършването на специфично обучение или на допълнителни курсове, това се определя в договора за обучение.
 5. При обучението изпълнителят може да ползва подизпълнители и отговаря за тяхната работа като за своя.
 6. Възложителят се задължава да осигури  възможност на изпълнителя да извърши мониторинга на терен, обучението, последващите го тестове, контролинг на терен и функционален одит
 7. Обучението може да се извършва и дистанционно като материалите и обратната връзка се изпращат или осъществяват чрез електронна поща.
 8. Обучението се извършва по отношение на персонал на възложителя или на посочени от него лица, с които възложителят не е в трудовоправни отношения. Счита се, че посочените във възлагането лица са персонал на възложителя.
 9. Възложителят е длъжен незабавно да уведоми изпълнителя за прекратяването на трудовото правоотношение или на договора с лице, за което има договорено обучение с изпълнителя.
 10. На база на уведомлението по предходната точка, изпълнителят има право да прекрати обучението на съответното лице, дори възложителят да не е направил такова изявление.
 11. Ако възложителят пропусне да уведоми изпълнителя за прекратяване на отношенията си с обучаващо се лице, възложителят е длъжен да плати пълния размер на възнаграждението за обучение на съответното лице.
 12. Извършената работа от изпълнителя по обучение на посочени от възложителя лица  се доказва с изпратените материали по електронна поща на обучаващите се.
 13. Поради това, че договорите за обучение са договори в полза на трето лице, възложителят не може да отмени обучението на лице, което е участвало в процеса, освен при прекратяване на трудовите си отношения с това лице  и уведомяване на изпълнителя по посочения по-горе начин.
 14. Отделните елементи на обучението се считат завършени с издаването на съответен документ /доклад за мониторинг, доклад за менторинг, репорт-резултати от проведен тест, удостоверение, сертификат или друг/ от изпълнителя. Документът се издава на обучаващите се или на упълномощено или посочено от възложителя лице, и служи като доказателство в отношенията между възложителя и изпълнителя.

 

VІІ. СПОРОВЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИ

 1. Всички спорове, породени или произтичащи от сключен договор между възложителя и изпълнителя се решават чрез преговори, а при непостигане на споразумение и на основание чл. 117 от Гражданския процесуален кодекс /ГПК/ се отнасят за разрешаване пред компетентния съд в София

 

VІІ. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

 1. Към тези общи условия се прилагат разпоредбите на действащото българско право.
 2. При наличието на предпоставките, уредени в Кодекса на международното частно право, страните могат да изберат различно приложимо право или различна подсъдност, за което се подписва отделно споразумение.

VІІІ. ИЗМЕНЕНИЕ

 1. Тези общи условия могат да се изменят по всяко време от изпълнителя. Изменението на общите условия има действие от датата на публикуването на тези условия в сайта на изпълнителя

Настоящите общи условия са публикувани на сайта на „РЕЕКЗЕ“ ООД /www.reexe.com, 10.02.2012  г.