Автор: Георги Тодоров

Приказка за Роха, „Пустинния пазар” и кервана с камили

Тишината обгърнала всички улици и светлинките  на свещниците една по една започвали да изгасват. Сънят влязъл в малките бели къщи на Султанския град, перлата на Ориента. Хората с  умора на очите посрещали царството на съня и почивката.

В една от всички къщи прозорецът още светел. Младият търговец Роха не можел да заспи, защото го били налегнали тежки грижи. Предстоял големият „Пустинен пазар” в чест на Султана – най-важният пазар за всеки търговец в Ориента. Но Роха имал проблем и не знаел как да постъпи. Тъкмо когато се готвел да си ляга, на вратата се почукало. Младият мъж отворил и останал изненадан от неканения гост.

– Здравей , приемаш ли късни гости? – усмихнато го попитал старият Екзър.

– Добре дошъл Екзър! Заповядай, влез! Разбира се, че приемам гости, на драго сърце! Но, прощавай за въпроса, защо си дошъл и то в този късен час. Градът отдавна спи!

– Е, младежо, новините се разнасят бързо в този град. Знам, че утре в града пристигат търговците от всички краища на Великата Пустиня  и че всеки от тях ще гледа да продаде своята стока и да попречи на другите търговци да продадат тяхната. Който е най-умен, най-бърз и най-съобразителен ще стане най-добрият търговец  в Ориента. И понеже познавам голяма част от тези търговци  и знам как мислят сметнах, че мога да ти бъда от помощ. Имаш ли нужда от нея?

– Разбира се Екзър. Всеки съвет ще ми е от полза. Не мога да намеря решение как да продам преди всички моята стока след като и други търговци ще предлагат подобна..

– Трябва да направиш 2 неща: Първо да определиш твоите най-заможни купувачи и второ  да „навържеш кервана от камили”. Разбра ли ме?

– Опасявам се, че не те разбирам почитаеми Екзър! – казал Роха.

– Добре! Ще ти обясня. Утре аз ще избера на кого да продаваш и на каква цена да продаваш. Става ли?

– А не, аз сам ще избера – отговорил Роха.

– Ама аз ще ти помогна да продадеш на самия Султан.

– Ееее, в такъв случай може… А след това?

– След това ще отида при Султана и ще му кажа, че имам млад търговец, който е достоен да бъде мъж на красивата принцеса – дъщерята на Султана.

– И той ще ти каже, че няма как да се случи, защото дъщеря му е още малка – засмял се младият търговец.

–  Вероятно… Но аз ще му кажа, че младият търговец управлява  търговията по всички северни морета. Че дори Великият  Везир на съседното царство, който е собственик на  всички търговски кораби, плаща на младия търговец такса, за да премине през моретата.

– Хехехехе, и той ще отговори „Ееее, в такъв случай може”, така ли?

– Точно така! А след това какво мислиш, че ще направя?  – попитал Екзър

– Ще отидеш при ковчежника на Великия Везир, който е тук на пазара  и ще му кажеш, че трябва да плаща данък, за да му минават  корабите през северните морета.

– Точно така ще направя. А той какво ще каже?

– Ами той ще каже „Че кой пък е този самоуверен хлапак, на който да плащам данъци?” А ти ще му отговориш „Как кой? Та това е самият зет на Султата!” – хахаха, смеел се Роха от сърце.

– И …? – Екзър се смееше с цяло гърло

– И той ще каже „Ееее, в такъв случай може …!”

– Браво млади приятелю. Ето това трябва да направиш утре. Не точно с тези действия, но с подобна логика. И ще успееш. В търговията трябва да избираш винаги възможно най-добрия купувач за твоята стока и след като му я покажеш, да го обвържеш с аргументи така, че да не може да ти откаже. Успех Роха!

Бизнес поука:

Един търговец може да бъде силен, само когато има ясна на цел на кого иска да продаде, и ясен начин как може да продаде. Ако търговският модел не се настрои според спецификата, типа и нивото на купувачите, то продажбата ще се осъществи много трудно, независимо колко е развит продуктът, които продавате. Идеи  и предложения за това, може да намерите, ако посетите някои от обученията, които ви предлагаме.

Author: George Todorov

Tale of Roha, the Desert Market and the Camel Caravan

The silenence had enveloped all streets and the candle lights had started fading one by one. The dreams entered the small white houses of Sultan City, the pearl of the Orient. People with faced the kingdom of dreams and rest with tired eyes.

The window of one of the howses was still bright. The young trader Roha could not fall asleep, since he was burdened by heavy worries. The great Desert Market was to come in honor of the Sultan – the most important market for all traders of the East. But Roha had a problem and did not know what to do. He was just about to get into bed, when he heard a knocking on the door. The young man opened and was surprised by the unespected guest.

– Hellp, do you accept late guests? – asked the old Exer with a smile.

– Welcome, Exer! Come in! Of course I expect guests! Sorry for the question, but why are you here in this late hour? The city is already sleeping!

– Well, young man, news travel fast in this city. I know that tomorrow come the traders from all over the Great Desert and that every one of them will try selling their goods and prevent others from doing the same. Whoever is the smartest, the cleverest, the fastest and the most considerable will become the best trader in the East. And since I know most of them, I know how they think, so I thought I could help you. Do you need my help?

– Of couse, Exer! Every piece of advice will come handy. I can’t find an answer of how to sell my goods before anyone else does since others will also offer similar things…

– Well, you basically have to do two things: First you have to know who your most wealthiest buyers are, and then you have to “build up the camel caravan.” Do you understand?

– I’m affraid no, respected Exer! – said Roha.

– Okay then, I will explain. Tomorrow I will tell you who to sell to and at what price? Okay?

– No, I will judge by myself – answered Roha.

– But I will help you sell to the Sultan Himself!

– Well, in that case…maybe. What comes next?

– Then I will go to the Sultan and I will tell him that I have a young trader who is worthy of being a husband of the beautiful princess, the Sultan’s daughter.

– And he will probably say that this can not happen since she is too young – laughed the young trader.

–  Yeah, probably… But I will tell him that the young trader rules all trading of the North Seas. I will tell him that even the Great Vizier, who is the owner of all trade ships, pays the young trader a tax in order to pass through the seas.

– Haha, and he will answer “Well, in that case, maybe…” Is that so?

– Correct! And then what do you thing will I do? – asked Exer.

– You will go to the Great Vizier’s paymaster here on the market and you will tell him that he has to pay a tax in order for his ships to sail through the North Seas.

– Yes, that’s what I’ll do. And what will he say?

– Well, he will say “Who the hell is this ingornat child that wants me to pay him?” And you will answer “What do you mean who? This the son-in-law of the Sultan himself” – laughed Roha from the bottom of his heart.

-And…? – Exer was also laughing out loud.

– And he will say “Well, in that case…”

– Well done, my friend. This is what you should do tomorrow. Not these specific action, but this particular way of thinking. And you will succeed. In trading you have to pick always the best buyer possible for your goods and after you show it to him, you should present the best arguments possible, so that he does not give up buying. Good Luck, Roha!

Business conclusion:

A trader is strong as long as he has a clear purpose of who he wants to sell to, and a clear idea of how to do it. If the trading model is not set according to the speciffics, the type and the level of buyers, then the sale becomes very hard, no matter how developed your product is. Ideas and proposals for this you can find by visitng some of the trainings we offer.