ТЪРГОВСКИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ – ДИНОЗАВЪРЪТ на новата епоха! – част 4

За да видите уводната част на статията, моля натиснете тук.

За да видите първа част на статията, моля натиснете тук.

За да видите втора част на статията, моля натиснете тук.

За да видите трета част на статията, моля натиснете тук.

4 част

АЛТЕРНАТИВАТА

След като разгледа подробно списъка с всички свои дефицити, ДИНО осъзна, че някои от тях са производни на други в същия списък. Разбра, че има взаимосвързаност между различните компетенции и че ако искаш да усвоиш една от тях, трябва първо да усвоиш друга, която е в основата на първата и без която тази същата не би могла да се усвои. Въпросът, който премина през главата му бе:

„Как бих могъл да се науча да чета , ако преди това не съм научил азбуката?“

Ето защо ДИНО седна за втори път и направи карта на свързаността и последователността на всички 90 компетенции, които трябва да притежава един модерен търговски представител. Той нарече тази свързаност и последователност – НИВА на компетенциите. Някак си, по естествен начин се оформиха СЕДЕМ НИВА на професионална компетентност, но ДИНО не се притесни, защото вече виждаше цялата картина и алгоритмите, които съществуваха в нея.

От друга страна ДИНО забеляза, че някой компетенции са по-сложни и по-трудни за усвояване, а някой не бяха толкова трудни за научаване и прилагане. След като осъзна и това, той разби компетенциите на всяко от седемте нива, така че да има балансираност в натоварването при учене и прилагане на всяка компетенция.

Дино-картата имаше следния вид:

Когато Дино видя цялото търговско знание и умение структурирано по този начин, той се успокои, защото разбра, че от тук нататък единственото, което му остава е ………… да се учи. Знаеше, че ще успее, защото материята, дори и да е сложна, все пак бе за нормални Диновци като него, и че щом други търговци са я усвоили, то значи и той можеше да я усвои.  Да, точно така, оставаше само да се учи да продава и да продава… ,и да продава. Онова, което той искаше от първия ден, в който бе станал търговски представител.

Скъпи Приятели, екипът на РеЕкзе иска да Ви увери, че образът на Дино е събирателен и никой от нас не влага персонални имена или черти от характера на познати колеги. В РеЕкзе изпитваме огромен респект към всички Вас – търговските представители, супервайзори, мениджъри ключови клиенти. Настоящата статия имаше за цел да покаже какви са слабите места на всички нас, хората на продажбите, и да начертае алтернативите за развитие.

А те са само три – ТРЕНИНГ, ТРЕНИНГ, ТРЕНИНГ 🙂 Успех в продажбите!

Ако искате да разберете какво се крие под въпросителните знаци в Дино-картата, пишете ни на адрес office@reexe.com

THE SALES REPRESENTATIVE – THE DINOSAUR of the new era – Part 4

For introduction to the article, please click here.

For part 1 of the article, please click here.

For part 2 of the article, please click here.

For part 3 of the article, please click here.

Part 4

The ALTERNATIVE

After carefully looking at the list with all of his deficits, DINO realized that some of them depend on others from the same list. He realized that there is a correlation between different competences and that in order to acquire one of them, you first have to acquire another, which is the foundation of the first one and without which the first one could not be acquired. The question that ran through his head was;

“How can I learn how to read if I do not know the alphabet?”

Here’s why DINO sat down for a second time and created a map of the connections and sequences of all 90 competences which a modern sales representative should have. He named it LEVELS of competencies. Somehow, in a natural way, the levels of professional competencies turned out to be SEVEN but DINO was worried because he could now see the big picture and all the  algorhytms inside it.

Meanwhile, DINO also noticed that some competencies are harder and more difficult to acquire, while others were easier to learn and apply. After realizing this, he divided the competencies of each of the seved leves so that there is a balance in the effort when learning and applying each competence.

The Dino-map looked something like this:

WHen dino saw the entire trade knowledge and skills structured that way, he calmed down because he understood that from now on the only thing left for him to do is…..learn. He knew that he was going to make it, because the matter, as complicated as it is, is after all designed for normal DINOs like him, and if other salesmen acquired it, he could do it to. Yes, that’s right, all he had to do is learn how to sell and sell…, and sell. This was what he desired since the first day he became a sales representative.

Dear friends, the ReExe Team wishes to ensure you that Dino’s character is cumulative and none of us includes real names or personal characteristics of real people. In ReExe, we respect all of YOU – the sales representatives, supervisors, Key-Accounts managers. The present article has the purpose of showing the weak spots of all of us, sales people, and to draw the alternative ways of development.

Which are only three – TRAINING, TRAINING, TRAINING 🙂 Good Luck in the Sales!

If you want to find out what is hidden behind the question marks in the DINO-MAP, contact us at office@reexe.com