Автор: Георги Тодоров

История за кръчмаря Айро, Калар и Пустинния орел

Далеко зад високите пясъчни хълмове и горещите златни дюни, където господарите на Пустинята -Слънцето и Луната – се срещат и разделят всеки ден, се намирала долината на белите воали, а в нея известният на всички кервани  „Оазис на живота”. Всеки, който кръстосвал тези пясъчни полета, познавал прохладата на този оазис, спирал да почине, за да събере сили преди да продължи по своя път.

Когато в края на знойния ден, Луната изпратила Слънцето и във въздуха се разнесли  приятните аромати на вечерните ухания на жените, тогава в кръчмата на стария Айро, разположена на площада,  до „Извора на пустинната жена”, настанала голяма гълчава. Мъжете на оазиса току що се прибрали от дълго пътуване, и всички разпалено разказвали за своите премеждия, успехи, несгоди и завоевания по цялата пустинна шир в този крайчец на света. Старият  кръчмар едвам смогвал да разнася меховете с вино за всички гости, но бил много доволен, защото между тях бил и неговият син –  младият  Калар. Висок и снажен, с огнени черни очи, Калар бил мечтата на всяка пустинна жена, но зад голямото му чело имало други помисли – Калар искал да стане добър търговец и затова обикалял из пустинята и учил занаят от различни търговци.

Когато гълчавата и разпалените спорове на хората се поуспокоили и чашите започнали да натежават все повече, тогава старият баща попитал сина си:

–          Е Калар, научи ли нещо ново за търговията?

–          Да татко, срещнах един от най-големите търговци в Султанския град – известния по всички земи търговец Екзър.

–          Това е чудесно, аз винаги съм искал да се запозная с този знатен мъж. Разкажи ми, сине, на какво те научи той?

–          Даде ми много ценен урок. Запозна ме с пустинния орел .

–          Чакай, чакай сине, нищо не разбрах. За какво говориш?

Събралата се тълпа от мъже около бащата и сина гръмогласно се разсмяла на недоумяващия поглед  на бащата.

–          Сега ще ти обясня…Когато застанах пред Екзър, той ме попита за какво съм отишъл при него. Аз му отговорих, че търся най-старото правило  в търговията. А той се засмя и ме попита:

–          Колко извора успя да преброиш от началото на града до тук?

–          Мисля, че видях  9 извора – отговорих аз.

–          Добре, имаш набито око. – отговори Екзър – Ако тези извори са разположени в 1/8 от Султанския град  и във всяка една от останалите части има с по-един по-малко и ако в тази част живеят 10000 души, и във всяка една от останалите части има с 1000 души повече, и ако всеки жител на града ходи 2 пъти на ден за вода до изворите, и ако всяка стомна събира 3 литра вода  – колко  вода се изпива всеки ден в града и по колко литра се падат средно на един извор?

–          Аз се оплетох в сметки и когато му казах, че ми трябва време за да осмисля задачата, той сложи ръка върху рамото ми и ми каза:

–          Ти си умен млад мъж и очите ти искрят за живот. За да научиш търговията едно от най-старите правила е да изучиш цифрите. Те могат да бъдат твой приятел, твой съюзник. Но те могат да бъдат и твой враг. С тях можеш да се закопаеш под земята, но с тях можеш да докоснеш и полета на орела. Ако не се научиш чрез цифрите да виждаш нещата отгоре, няма как да ги видиш и когато си в тях – долу. Пустинният орел е най-могъщото живо същество, защото вижда пустинния заек отдалеч и разбира в каква посока ще тръгне той. Същото е с цифрите – ако ги виждаш отгоре, можеш да ги предвидиш , да ги насочиш, или да ги спреш, или да им промениш посоката.  Ако запомниш това, ще стигнеш далеч.

Струпалите се мъже около  младия Калар, още продължавали да смятат наум задачата на Учителя Екзър.

Бизнес поука:

Продажба без цифри, без сметки, без калкулации – няма. Ако искаме да търгуваме добре, трябва да смятаме добре. Просто и ясно!

Author: George Todorov

Tale of the Bartender Eyro, Callar and the Desert Eagle

Far away from the high desert hills and the hot golden dunes, where the masters of the Desert, the Sun and the Moon, meet every day, was located the Valley of the White Veils, and in it the worldwide famous to all caravans “Oasis of Life.” Everyone that has crossed those sand fields knew the cold water of the oasis, stopped to have a rest, to gather powers before continuing his journey.

In the end of the hot day, the Moon replaced the Sun in the sky and in the air flowed the pleasant aromas of the evening female perfumes. Then in the pub of the old Eyro, located on the plazza, next to the “Well of the Desert Woman,” grew a loud noise. The men from the oasis had just came home from a long journey and everyone was passionately his stories about problems, success, misfortunates and battles all over the desert in this end of the world. The old barteneder could barely keep up with the demand of wine from all guests, but he was happy since his own son Callar was among somewhere among them. Calar was the man of evey desert woman’s dreams, but behind his beautiful face there wera entirely different thoughts – he wanted to become a good trader so he travelled across the desert and learned the craft of trading from different Masters.

When the noise and the passionate arguing calmed down and the glasses of wine became heavier, the old father asked his son:

–          Well, Calar, did you learn something new for trading?

–          Yes, father, I met one of the greatest traders of Sultan City and the whole East – the famous Exer

–          This is wonderful, son, I have always wanted to meet this honorable man. Tell me, son, what did he teach you?

–          He thaught me a very valuable lesson. He introduced me to the desert eagle.

–          Wait, son, wait, I did not understand. What are you talking about?

The crowd of men around the father and the son laughed out loud to Eyro’s confused look.

–          I’m going to explain to you…When I stood in front of Exer, he asked be why I was there. I told him that I was looking for the oldest rule in trading. And he laughed and asked:

–          How many wells did you count from the beginning of the city untul here?

–          I think I saw 9 wells – I replied.

–          Good, you have a strong eye. – Exer answered – If these wells are positioned in 1/8 of Sultan City and in each next half has one well less than the previous one, and if in this half live 10, 000 people and in each next half live with 1, 000 people more than the previous one, and if every citizen goes twice a day for water, and if every jug has the capacity of 3 litres of water – how much water is drinked every day in the city and what is the average amount of water per well?

–          I was totally confused and when I told him that I need time to think over the calculation, he put his hand on my shoulder and told me:

–          You are a smart young man and your eyes shine with life. In order to learn the trading one of the oldest rules is to learn how to work with numbers first. They can be your friend, your ally. But they can also be your enemy. You can burry yourself deep underground with them, but you can also fly in the sky and reach the eagle’s flight. If you don’t learn to see things from above with the help of numbers, you can’t see them when you are IN them, bellow. The Desert Eagle is the mightiest animal alive, because it sees the desert hare from above and understands the direction of his eventual escape. The same is with numbers – if you see them from above, you can foresee them, guide them, stop them or change their direction. If you remember this, you will get far.

The gathered around the young Callar men were still calculating in their minds the problem of Master Exer.

Business conclusion:

A sale without nummbers and calculations is impossible. If we want to trade well, we have to calculate well. Simple and clear!