Автор: Георги Тодоров

Мъдростта да виждаме утрешния ден


Веднъж един младеж на име Рабат, който имал магазинче на площада в стария град, отишъл при учителя на  търговците – Екзър, и му разказал следната история:

„Аз Учителю, се прехранвам с продажби, продавам какво ли не. Уважавам своите клиенти и ги ценя. Работя от сутрин до мрак, но все не се получава. Къде бъркам?

„Ами в самото начало” – отговорил  Екзър.

„Как така в самото начало?” – попитал учуден младежът.

Тогава Магът пояснил:

„Ти не виждаш утрешния ден. Ако не виждаш утре, как да разбереш какво да правиш днес? А ако не знаеш какво да правиш днес, как ще знаеш за какво работиш?”

Младежът се замислил на казаните думи на Екзър и скоро разбрал техния смисъл:

„Ами да. Аз не правя  прогнози за моите продажби. Ако нямам прогнози, как да  мога да планирам? Няма да стане. Ако пък не планирам, то тогава няма да имам и цели които да преследвам. Ако нямам цели, какъв търговец съм тогава?” „Време е да променя нещата от самото им начало”

Бизнес поука:

Една фирма колкото и да е силна; един продукт колкото и да е развит; един дистрибуционен канал колкото и да е силен – ако данните не се анализират, ако няма прогнозиране на продажбите; ако на тази база няма планиране и ако планирането не се трансформира в целеполагане, то рано или късно тази фирма ще почука на вратата на Магът Екзър.

Authhor: George Todorov

The Wisdom to See Tomorrow

Once upon a time a young man called Rabhat, who had a small shop on the plazza in the old city, went to the traders’ teacher Exer and told him the following story:

– I, Master Exer, make my living with trade, i sell all kinds of goods. I respect my clients and I appreciate their choice. I work all day long, but still I can not succeed. Where did I go wrong?

– Well, in the very beginning – answered Exer.

– What do you mean in the very beginning? – wondered the young man.

Then Exer explained:

– You don’t see the day of tomorrow. If you don’t see tomorrow, how can you understand what to do today? If you don’t know what to do today, how do you know what you are working for at all?

The man thought over Exer’s words and soon realized their meaning:

-Well, yeah. I don’t have prognosis for my sales. If I don’t have prognosis, how can I plan? It can’t work that way. And if I don’t plan, then I can’t have goals to chase. If I don’t have any goals, what kind of trader am I? It’s time to change thinks from their very beginning!

Business conclusion:

It does not matter how strong a company is, how developed a product is and how strong its distributional channel is – if the data is not anayzed, if there is not sales prognosing, and if, based on those two, there is not an established plan and goals, then sooner or later this company will also knock on Exer’s door.