Забавен мърчандайзинг за 1 минута/Симетрия

Здравейте Приятели,

В поредица от няколко кратки статии ще Ви представим т.н. „принципи на композицията на визията“ на продуктите в мърчандайзинга, познати още на професионалистите като

VISUAL COMPOSITION PRINCIPLES

Всеки един от тях може да се използва независимо от останалите или в умело съчетание с някой от тях. Най-важното е да имате ясна идея какво искате да постигнете с визията на собствените си продукти в точката на продажба. Разбира се, за всяка отделна категория продукти и за всеки отделен магазин трябва да се подхожда индивидуално и с много творчество, което е една от най-хубавите страни на нашата професия, защото провокира нашите креативност, фантазия и способността ни към индивидуален подход във всеки магазин.

Най-използваните принципи на композицията на визията са 6:

– Визуална СИМЕТРИЯ

– Визуална ГЕОМЕТРИЧНА РАМКА (оптична рамка)

– Визуално ДУБЛИРАНЕ (повторение)

– Визуален БАЛАНС (посока на фейсинга <=> движение на трафика)

– Визуална ПРОПОРЦИЯ

– Визуален РИТЪМ

ВИЗУАЛНАТА СИМЕТРИЯ е принцип в мърчандайзинга според, който всички представени артикули от марката или от категорията трябва да бъдат в симетрична пропорция, така че очите да ги приемат като едно единно  блоково пространство. Визуалната симетрия се използва изключително много при марки и серии, в които има различни по големина разфасовки. Силно приложение намира и в малки обекти, в които пространството е ограничено – хранителни стоки, аптеки, железарии, магазини за детски стоки.

Най-общо, визуалната симетрия изисква „дублиране на визията“ в обратен ред, при която имаме „централна симетрична ос“ и две зони с огледално подредени продукти. Вижте следната схема:

Това е! Не е сложно за изпълнение, но изисква добре да бъде помислено преди да бъде направено 🙂 .

Очаквайте следващите части и УСПЕШНИ ПРОДАЖБИ от ReExe! 🙂


Fun Merchandising in 1 Minute – Visual Composition Principles 1 – SYMMETRY

Hello, dear friends of ReExe,

In the next couple of articles we are going to present to you several principles for visual appearance of merchandising products, known also as the

VISUAL COMPOSITION PRINCIPLES

Each and every one of them may be used independently from the rest or in a skillfull combination. What’s important is to have a clear idea of what you want to accomplish with the vision of your own products at the point of sale. Of course, for each category of products and for each particular store, there is a unique personal approach and a lot of creativity to be applied. After all, this is one of the best things in our profession, since it stimulates our creativity, fantasy and our capability of individual approach for every single store.

The most used principles for visual composition are 6:

– Visual SYMMETRY

– Visual GEOMETRY (optical) FRAME

– Visual DOUBLE (repetition)

– Visual BALANCE (facing direction <=> traffic movement)

– Visual PROPORTION

– Visual RHYTM

VISUAL SYMMETRY is a merchandising principle, according to which all items from the aprticular brand or category presented, should be in a symetrical proportion, so that customers’ eyes can perceive them as one whole block space. Visual symmetry is used a lot with brands or series, which have different packages in size. A large application is also found in small objects, in which the space is limited – grocery stores, farmacies, hardware stores, toystores, etc.

Generally, the visual symmetry requires  a “vision double” in reverse, in which we have a central symetrical axis and two zones with reflectively positioned products, like the ones on the picture:

That’s it! It is not complicated to do, but it requires some thought before actually doing it :-).

Next parts are coming soon! In the mean time, ReExe wishes you successfull sales! 🙂