Забавен Мърчандайзинг за 1 минута-ПОВТОРЕНИЕ

Здравейте Приятели,

Радваме се, че поредицата от кратки наръчници „Забавен мърчандайзинг за 1 минута“ си спечели толкова много фенове за толкова кратко време. В нея си поставихме за цел да ви представим базовите „принципи на композицията на визията“ на продуктите в мърчандайзинга. Общото наименование на тези принципи е: Visual Composition Principles . Благодаря ви за добрите отзиви и препоръки. Продължаваме в същия дух със следващите публикации. Надяваме се, че ще ви бъдат от полза.

 

Третият основен принцип на композиция е REITERATION – “ПОВТОРЕНИЕТО“. Той се използва абсолютно във всички търговски обекти без оглед на категориите – от храни до строителни материали – приложим е навсякъде!

Основната логика на този принцип е – колкото по-често един предмет се показва по един и същ начин пред очите, толкова по-дълбоко се запомня той от мозъка и впоследствие по-лесно се възпроизвежда. Убедени сме, че всеки от вас е имал случай когато слуша за 1-2 минути припева на някоя популярна песен (поп, поп-фолк, рап и т.н.), който след това си припява на ум с часове. Ето този ефект са развили професионалните мърчандайзери и са привнесли от музиката, но не със звуци а с форми и цветове.

„Ако видите това – едва ли ще го запомните !“


„Но ако видите това, и то няколко пъти – над 85% от вас ще го запомнят“


Чрез създаване на повтаряемост на образа, зрението подава на мозъка еднаква информация, която след обработка влиза дълбоко в паметта. Така се постига бързо „програмиране“, а от там и изключително добър резултат в решението за покупка. В резултат на което от 10 посетители – 4-5 купуват този продукт до следващите 2-3 посещения в обекта.

 

 

ПОВТОРЕНИЕТО е принцип в мърчандайзнга според който, конкретни (или серия) артикули от марката или от категорията се разполагат на няколко (минимум 4) места (втори точки) в търговската зала по най-силните коридори, като правилото е: винаги да са подредени по един и същ начин – с т.н. фиксиран лейаут. Така се отключва ефекта на „програмирането“. Клиента бързо запомня серията/марката и при първи повод свързан с тази категория – реагира, т.е. купува това което е FIM – first in mind, първо му „изплува в мозъка“.

Повторението се използва исключително много при категории, които имат малък пространствен обем – например „батерии“, „дъвки“, „вафли“, „фиксове и бульони“, „секундни лепила“, „пасти за зъби“. Изключително силно се прилага в големи обекти където пространството позволява минимален брой повторения. Наскоро мои приятели се върнаха от Чехия , където са посетили голям хипермаркет DYI (do it yourself) за който ми споделиха, че са преброили малки спретнати стелажчета на Duracell на над 40 места в обекта. Накъдето и да се обърнеш – еднакво. Резултат – всяка втора потребителска количка има по един блистер батерии.Хитро , а?

Това е! Всеки КАМ и/или Бранд Мениджър може да помисли в тази посока . (стига да не си е похарчил бюджета за втори точки, разбира се)

Очаквайте следващите кратки наръчници!

УСПЕШНИ ПРОДАЖБИ от ReExe!

Георги Тодоров


Fun Merchandising in 1 minute – REITERATION

Hello friends,

We are glad that the series of short guides “Fun Merchandising in 1 Minute” has won so many fans in such a short period of time. With this guides, we aimed at showing the basic product “vision composition principles” in merchandising. Thank you for your positive feedback and recommendations. We are continuing with our pieces of advice with the next parts and we hope that they will be useful to you.

The third main composition principle is REITERATION. It can be used in absolutely every trade object, no matter what the product category is; food, building materials: it is applicable everywhere!

The main idea of this principle is: the more often an object is shown in the same way to a viewer, the deeper it is remembered and thus the easier it is recreated later. We all know that case when just by listening the chorus of a famous pop song for 1-2 minutes, we then sing it to ourselves for the whole day after. This is exactly the effect professional merchandisers have taken from music, only in form and colors instead of sounds.

If you see this, you will probably not remember it.

However, if you see this a couple of times, 85% of you will remember it.

By maintaining reiteration of the object, our vision trasmits the same information to our brain repetitively, which is then saved deep into our long-term memory. That way a quick “programming” is achieved, and therefore a remarkably efficient result in purchase decisions. The result: 4-5 outof 10 visitors purchase the particular product for the time of 2-3 visits in a store.

REITERATION is a merchandising principle, according to which particular (or a series of) items of a brand or a category are exposed in several (not less then 4) places (second spots) in a store on the busiest isles. The rule is: always have the same arrangement of the product, aka. fixed layout. That way the “programming effect” is achieved. The client quickly remembers the series/brand and then reacts when the opportunity appears – in other words, when he needs a product of that kind, he purchases what’s FIM (First in Mind).

Reiteration is exclusively used in categories with small volume – bateries, chewing gums, waffles, spices, glues, toothpaste and many others. It is easily applied in large stores where space allows the minimal number of reiterations.

A couple of friends of mine, who recently came home from their trip to the Czech Republic, told me about this large DIY hypermarket they had visited, where they counted 40 small shelves of Duracell all over the store. Wherever you turn, you see the same thing. The result – every second shopping cart has a pack of Duracell in it. Clever, huh?

That’s it! Every KAM and/or Brand Manager can and should think about it (unless they’ve already spent the budget for second spots, of course)

Next part of the guide is coming up, but until then…

GOOD LUCK IN SALES from the ReExe Team!

George Todorov